Przejdź do treści

Polityka prywatności

Witamy i dziękujemy za zainteresowanie spółką Code40 sp. z o.o. oraz produktem Keep4U („Code40”, „my” lub „nas”) oraz naszą stroną internetową pod adresem www.keep4u.app, a także wszystkimi powiązanymi stronami internetowymi, sieciami, aplikacjami i innymi usługami świadczonymi przez nas (łącznie zwanymi „Usługami”).

Niniejsza Polityka prywatności („Polityka”) opisuje informacje, które zbieramy od użytkownika w ramach Usługi, sposób, w jaki wykorzystujemy i ujawniamy takie informacje, oraz kroki, jakie podejmujemy w celu ochrony takich informacji. Korzystając z Usług, użytkownik wyraża zgodę na praktyki ochrony prywatności opisane w niniejszej Polityce.

Niniejsza Polityka jest włączona do Warunków świadczenia usług i podlega im. Terminy pisane wielką literą, użyte, ale niezdefiniowane w niniejszej Polityce, mają znaczenie nadane im w Warunkach świadczenia usług Code40 sp. z o.o.

Informacje zbierane przez nas w Serwisie:

Informacje osobiste.

Podczas korzystania z Serwisu, możesz podać, a my możemy zbierać „Dane osobowe”, czyli informacje, które w sposób szczególny identyfikują Ciebie jako osobę fizyczną. Przykłady Danych Osobowych obejmują imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy, zdjęcie i numer telefonu komórkowego. Jeśli podasz nam dane osobowe, które nie pozwalają na Twoją identyfikację, takie jak data urodzenia, a my połączymy je z Twoimi Danymi osobowymi, będziemy traktować te dane osobowe jako Twoje Dane osobowe.

Pliki cookies.

Podczas korzystania z Usługi możemy wysyłać do Państwa urządzenia jeden lub więcej małych plików tekstowych zawierających ciąg znaków alfanumerycznych („pliki cookie”). Niektóre pliki cookie znikają po zamknięciu przeglądarki, ale inne mogą pozostać na urządzeniu po zamknięciu przeglądarki i mogą być używane podczas kolejnych wizyt w Serwisie, np. do zapamiętania nazwy użytkownika i preferencji.

Informacje zbierane automatycznie.

Kiedy korzystasz z Serwisu, możemy automatycznie rejestrować pewne informacje z Twojego urządzenia za pomocą różnych rodzajów technologii, w tym sygnałów nawigacyjnych (znanych również jako „czyste gifty”). Te automatycznie zbierane informacje mogą obejmować adres IP lub inny adres lub identyfikator urządzenia, typ przeglądarki internetowej i/lub urządzenia, strony internetowe lub wyszukiwane hasła, które są wyświetlane tuż przed lub tuż po skorzystaniu z Usługi, strony lub inne treści, które są wyświetlane lub w inny sposób wchodzą w interakcję z Usługą, daty i godziny odwiedzin, dostępu lub korzystania z Usługi oraz inne informacje
zebrane przez naszego dostawcę usług analitycznych. Możemy również wykorzystywać te technologie do zbierania informacji dotyczących interakcji z wiadomościami e-mail lub innymi funkcjami usługi, takich jak otwarcie wiadomości lub czas, w którym użytkownik zaznaczył ukończenie zadania na wizualnej liście kontrolnej. Informacje te są zbierane od wszystkich  użytkowników i mogą być połączone z Twoimi Danymi Osobowymi.

Informacje o lokalizacji.

Możemy uzyskać informacje o Państwa fizycznej lokalizacji, np. poprzez wykorzystanie GPS i innych funkcji geolokalizacyjnych w Państwa urządzeniu lub poprzez wnioskowanie z innych zebranych przez nas informacji (np. Państwa adres IP wskazuje ogólny region geograficzny, z którego łączą się Państwo z Internetem).

Sygnalizatory WWW stron trzecich i przyciski stron trzecich.

W Serwisie możemy wyświetlać treści osób trzecich, takie jak przyciski „lubię to” lub „udostępnij” na Facebooku, które mogą wykorzystywać pliki cookie lub działać jak sygnalizatory WWW. Informacje zebrane za pośrednictwem sygnałów nawigacyjnych i przycisków stron trzecich są zbierane bezpośrednio przez te strony trzecie, a nie przez Code40 sp. z o.o. Informacje zebrane przez strony trzecie w ten sposób podlegają własnym zasadom zbierania, wykorzystywania i ujawniania danych przez te strony trzecie.

Informacje z innych źródeł.

Możemy uzyskiwać informacje, w tym Dane osobowe, od stron trzecich, takich jak Airbnb lub od innych użytkowników Usługi. Na przykład, gdy Gospodarz wysyła osobie sprzątającej zaproszenie do korzystania z Usługi, Gospodarz może przekazać nam adres e-mail osoby sprzątającej lub osoby z serwisu technicznego.

Jak korzystamy z informacji, które zbieramy.

Używamy informacji, które zbieramy w Serwisie w celu świadczenia usług i prowadzenia naszej działalności w następujący sposób:

 • Wykorzystujemy informacje, które gromadzimy w Serwisie, aby obsługiwać, utrzymywać, ulepszać i zapewniać wszystkie funkcje Serwisu, świadczyć usługi i dostarczać informacje, o które użytkownik prosi, odpowiadać na komentarze i pytania oraz w inny sposób zapewniać wsparcie użytkownikom.
 • Używamy informacji, które zbieramy w Serwisie, aby zrozumieć i analizować korzystanie z Serwisu i preferencje naszych użytkowników, aby ulepszyć Serwis, generować statystyki i wyniki Reputacji, wydawać zalecenia oraz rozwijać nowe produkty, usługi, funkcje i funkcjonalności.
 • Możemy użyć Twojego adresu e-mail lub innych informacji, które zbieramy, aby skontaktować się z Tobą w celach administracyjnych, takich jak obsługa klienta lub do wysyłania wiadomości, w tym aktualizacji dotyczących produktów lub usług, które oferujemy.
 • Możemy używać plików cookie i automatycznie zbieranych informacji, aby: (i) personalizacji naszej Usługi, np. zapamiętywania informacji o użytkowniku, aby nie trzeba było ich ponownie wprowadzać podczas wizyty lub przy następnej wizycie w Usłudze; (ii) dostarczania dostosowanych treści i informacji; (iii) monitorowania i analizowania skuteczności Usługi i działań marketingowych; oraz (iv) monitorowania zbiorczych metryk korzystania z witryny, takich jak łączna liczba odwiedzających i przeglądanych stron.

Kiedy ujawniamy informacje.

Z wyjątkiem sytuacji opisanych w niniejszej Polityce, nie ujawniamyPaństwa Danych Osobowych, które zbieramy w Serwisie, osobom trzecim. Możemy ujawnić informacje osobom trzecim w następujących okolicznościach:

 • Wszelkie informacje, które dobrowolnie zdecydujesz się ujawnić innym użytkownikom Usługi będą dostępne dla każdego, kto ma dostęp do tej treści. Na przykład, kiedy Gospodarz wysyła Zlecenie do Sprzątacza lub Technika, ten Użytkownik będzie mógł zobaczyć informacje o Gospodarzu i Zleceniu.
 • Współpracujemy z zewnętrznymi dostawcami usług, aby zapewnić stronę internetową, rozwój aplikacji, hosting, utrzymanie i inne usługi dla nas. Te strony trzecie mogą mieć dostęp do lub przetwarzać informacje o użytkowniku w ramach świadczenia tych usług dla nas. Ogólnie rzecz biorąc, ograniczamy informacje przekazywane tym usługodawcom do tych, które są im w uzasadniony sposób niezbędne do wykonywania ich funkcji i wymagamy od nich zgody na zachowanie poufności takich informacji.
 • Możemy ujawnić informacje o użytkowniku, jeśli jest to wymagane przez prawo lub w dobrej wierze, że takie działanie jest konieczne do przestrzegania obowiązującego prawa, w odpowiedzi na nakaz sądowy, sądowe lub inne rządowe wezwanie lub nakaz, lub w celu innej współpracy z organami ścigania, organami regulacyjnymi lub innymi agencjami rządowymi.
 • Zastrzegamy sobie również prawo do ujawnienia informacji o użytkowniku, które naszym zdaniem, w dobrej wierze, są odpowiednie lub niezbędne do (i) podjęcia środków ostrożności w celu zabezpieczenia się przed odpowiedzialnością, (ii) ochrony siebie lub innych przed nieuczciwym, niewłaściwym lub bezprawnym wykorzystaniem lub działalnością, (iii) badania i obrony przed wszelkimi roszczeniami lub zarzutami osób trzecich, (iv) ochrony bezpieczeństwa lub integralności Usługi oraz wszelkich obiektów lub sprzętu wykorzystywanego do udostępniania Usługi, lub (v) ochrony naszej własności lub innych praw (w tym, ale nie tylko, egzekwowania naszych umów), lub praw, własności lub bezpieczeństwa innych osób.
 • Możemy ujawnić Twoje Dane Osobowe osobom trzecim, jeśli wyrazisz zgodę na takie ujawnienie.
 • Informacje o naszych użytkownikach, w tym Dane osobowe, mogą zostać ujawnione i przekazane nabywcy, następcy lub cesjonariuszowi Code40 sp. z o.o. w ramach fuzji, przejęcia, finansowania zadłużenia, sprzedaży akcji lub aktywów, lub podobnej transakcji, lub w przypadku niewypłacalności, bankructwa lub zarządu komisarycznego, w którym informacje są przekazywane jednej lub większej liczbie stron trzecich jako jeden z naszych aktywów biznesowych.
 • Możemy udostępniać pewne zbiorcze, automatycznie gromadzone lub w inny sposób nieosobiste informacje osobom trzecim dla różnych celów, w tym (i) zgodności z różnymi obowiązkami sprawozdawczymi; (ii) dla celów biznesowych lub marketingowych; lub (iii) aby pomóc takim stronom w zrozumieniu zainteresowań, przyzwyczajeń i wzorców użytkowania naszych użytkowników w zakresie określonych programów, treści, usług, reklam, promocji i/lub funkcjonalności dostępnych za pośrednictwem Serwisu.

Twój wybór

Użytkownik może oczywiście zrezygnować z udostępniania nam określonych danych osobowych, w którym to przypadku możemy nie być w stanie zapewnić użytkownikowi niektórych cech i funkcjonalności Usługi. Użytkownik może aktualizować, poprawiać lub usuwać informacje o koncie i preferencjach w dowolnym momencie, wchodząc na stronę preferencji konta w Serwisie. Jeśli chcesz uzyskać dostęp lub zmienić wszelkie inne Dane Osobowe, które przechowujemy na Twój temat, możesz edytować bezpośrednio w serwisie Keep4U. Należy pamiętać, że chociaż wszelkie zmiany dokonane przez użytkownika zostaną odzwierciedlone w bazach danych aktywnych użytkowników w rozsądnym czasie, możemy zachować wszystkie informacje przesłane przez użytkownika w celu utworzenia kopii zapasowych, archiwizacji, zapobiegania oszustwom i nadużyciom, analizy, spełnienia zobowiązań prawnych lub w przypadku, gdy w inny sposób uznamy, że mamy uzasadniony powód, aby to zrobić.

Firma nie udostępnia danych osobowych użytkownika stronom trzecim do celów marketingowych i dlatego nie oferuje możliwości rezygnacji z programów marketingowych stron trzecich. Jeśli w przyszłości Code40 sp. z o.o. wdroży program, w ramach którego Dane osobowe użytkownika będą udostępniane osobom trzecim w celach marketingowych, odpowiednio zmodyfikuje niniejsze Zasady.

Jeżeli otrzymują Państwo od nas komercyjne wiadomości e-mail, mogą Państwo w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w wiadomości. Należy pamiętać, że w przypadku rezygnacji z otrzymywania od nas komercyjnych wiadomości e-mail lub innej zmiany charakteru lub częstotliwości otrzymywanych od nas informacji promocyjnych, rozpatrzenie wniosku może potrwać do dziesięciu dni roboczych, a w tym czasie użytkownik może nadal otrzymywać od nas informacje promocyjne. Ponadto, nawet po rezygnacji z otrzymywania od nas wiadomości handlowych, użytkownik będzie nadal otrzymywać od nas wiadomości administracyjne dotyczące Usługi.

System operacyjny Twojego urządzenia lub przeglądarka mogą zawierać ustawienia, opcje lub dodatkowe komponenty pozwalające kontrolować umieszczanie i obecność plików cookie oraz dostęp do informacji o lokalizacji. Należy pamiętać, że jeśli użytkownik zdecyduje się odrzucić lub usunąć pliki cookie z Serwisu lub odmówić Serwisowi dostępu do informacji o lokalizacji, może nie być w stanie korzystać z funkcji Serwisu w pełnym zakresie.

Code40 sp. z o.o. nie ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań powstałych na skutek wszelkich błędów i awarii technicznych oraz przerw technicznych.

Nie śledzimy osób odwiedzających naszą witrynę w czasie i na innych stronach internetowych w celu zapewnienia ukierunkowanej reklamy i nie reagujemy na sygnały Nie Śledzić („DNT”). Jednakże, niektóre strony internetowe osób trzecich śledzą aktywność użytkownika w zakresie przeglądania stron internetowych, w tym innych stron w Internecie, co umożliwia tym stronom dostosowanie tego, co prezentują użytkownikowi. Jeśli odwiedzasz takie strony, Twoja przeglądarka może pozwolić Ci na ustawienie sygnału DNT w przeglądarce, aby osoby trzecie wiedziały, że nie chcesz być śledzony.

Usługi osób trzecich

Usługa może zawierać funkcje lub linki do stron internetowych i usług świadczonych przez osoby trzecie. Wszelkie informacje podawane na stronach lub w usługach osób trzecich są przekazywane bezpośrednio do operatorów takich usług i podlegają zasadom tych operatorów, jeśli takie istnieją, regulującym kwestie prywatności i bezpieczeństwa. Nie ponosimy odpowiedzialności za treść lub praktyki i zasady ochrony prywatności i bezpieczeństwa witryn lub usług osób trzecich, do których linki lub dostęp są udostępniane za pośrednictwem Serwisu. Zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności i bezpieczeństwa osób trzecich przed przekazaniem im informacji.

Prywatność dzieci

Nasz Serwis nie jest skierowany do dzieci poniżej 13 roku życia, a my nie gromadzimy świadomie Danych osobowych od dzieci poniżej 13 roku życia. Jeśli masz mniej niż 13 lat, prosimy nie korzystać z Serwisu w dowolnym czasie i w dowolny sposób. Jeśli dowiemy się, że Dane osobowe zostały zebrane w Serwisie od dziecka poniżej 13 roku życia, podejmiemy odpowiednie kroki w celu usunięcia tych informacji. Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem i odkryjesz, że Twoje dziecko w wieku poniżej 13 lat uzyskało konto w Serwisie, prosimy o powiadomienie nas na adres serwis@code40.pl i info@keep4u.app

Bezpieczeństwo danych

Należy pamiętać, że żadne środki bezpieczeństwa nie są doskonałe ani nieprzenikalne. Mimo że stosujemy pewne fizyczne, zarządcze i techniczne zabezpieczenia, które mają na celu poprawę integralności i bezpieczeństwa gromadzonych i przechowywanych przez nas danych osobowych, nie możemy zagwarantować i nie gwarantujemy, że informacje o użytkowniku nie będą dostępne, przeglądane, ujawniane, zmieniane lub niszczone w wyniku naruszenia któregokolwiek z naszych fizycznych, technicznych lub zarządczych zabezpieczeń. Ponadto nie możemy kontrolować działań innych użytkowników, z którymi użytkownik może zdecydować się na udostępnienie swoich informacji. Ponadto, nawet po usunięciu informacji zamieszczonych w Serwisie, usługi buforowania i archiwizacji mogą zachować te informacje, a inni użytkownicy lub osoby trzecie mogą kopiować lub przechowywać informacje dostępne w Serwisie. 

Osoby odwiedzające z zagranicy

Serwis jest prowadzony w Polsce. Jeśli użytkownik znajduje się w Europejskim Obszarze Gospodarczym lub w innym regionie świata, w którym obowiązują przepisy regulujące gromadzenie i wykorzystywanie danych, przestrzegamy obowiązujących wymogów prawnych zapewniających odpowiednią ochronę w zakresie przekazywania danych osobowych. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej. Należy pamiętać, że przepisy prawne różnią się w zależności od jurysdykcji, a zatem przepisy dotyczące prywatności obowiązujące w tych krajach mogą nie mieć takich samych przepisów dotyczących ochrony danych jak kraj, w którym pierwotnie podałeś informacje.

Zmiany i uaktualnienia niniejszej Polityki

Prosimy o okresowe odwiedzanie tej strony w celu zapoznania się z wszelkimi zmianami w niniejszej Polityce, którą możemy od czasu do czasu aktualizować. Jeśli zmodyfikujemy niniejszą Politykę, udostępnimy zmienioną Politykę za pośrednictwem Serwisu i wskażemy datę ostatniej zmiany. W przypadku, gdy modyfikacje w istotny sposób zmienią Twoje prawa lub obowiązki wynikające z niniejszej Polityki, dołożymy uzasadnionych starań, aby powiadomić Cię o zmianach. Na przykład możemy wysłać wiadomość na Twój adres e-mail, jeśli mamy go w aktach, lub wygenerować wyskakujące okienko lub podobne powiadomienie, gdy po raz pierwszy uzyskasz dostęp do Usługi po
wprowadzeniu takich istotnych zmian. Dalsze korzystanie z Serwisu po wejściu w życie zmienionej Polityki oznacza, że przeczytałeś, zrozumiałeś i zgadzasz się na zmienioną Politykę.

Prawa autorskie, licencja na korzystanie z Aplikacji

Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Aplikacji jako całości oraz jej poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Code40 sp. z o.o. lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną Prawa Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Aplikacji obejmuje wszystkie formy jej wyrażenia.
Aplikację należy traktować podobnie jak każdy inny utwór podlegający ochronie autorskiej.
Użytkownik nie ma prawa kopiować Aplikacji, za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa. Użytkownik zobowiązuje się także nie modyfikować, adaptować,bezwzględnie tłumaczyć, odkodowywać, dekompilować, dezasemblować lub w jakikolwiek inny sposób starać się ustalić kod źródłowy Aplikacji, za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa.
Użytkownik korzystający z Aplikacji nie otrzymuje na własność żadnych praw autorskich do Aplikacji.
Użytkownikowi udzielana jest jedynie – na warunkach wskazanych w tym regulaminie – nieodpłatna, niezbywalna, ważna na całym świecie i niewyłączna licencja uprawniająca go do korzystania z Aplikacji w sposób zgodny z jej przeznaczeniem, z niniejszym Regulaminem oraz w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, danych osobowych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Code40 sp. z o.o. , innych Użytkowników oraz osób i podmiotów trzecich.
W ramach udzielonej licencji Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Aplikacji poprzez jej pobieranie, instalowanie, czasowe zwielokrotnianie w pamięci urządzenia mobilnego Użytkownika, jej stosowanie i wyświetlanie w zakresie niezbędnym do korzystania z Aplikacji zgodnie z jej przeznaczeniem oraz wyłącznie na własny użytek.

Licencja jest udzielana w momencie pobrania Aplikacji i stworzenia konta użytkownika i jest potwierdzeniem że użytkownik zapoznał się z teściami i je w pełni akceptuje i treści.
Znaki handlowe Keep4U (nazwa, logo)  i Code40 sp. z o.o, oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wykorzystywanie ich bez pisemnej akceptacji ze strony Code40 sp. z o.o. jest naruszeniem powyższego regulaminu i będzie podstawa do rozpoczęcia procedury odszkodowawczej. 

Postanowienia końcowe

Code40 sp. z o.o  zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany zakresu lub formy świadczonych usług w ramach Aplikacji – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu.
W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np.korzystanie z Aplikacji) zmieniony regulamin wiąże Użytkownika, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Użytkownik został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku, gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Użytkownik będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy odinstalowując aplikacje.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
Wybór prawa polskiego nie prowadzi do pozbawienia konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy na mocy prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu, pod warunkiem, że przedsiębiorca: (1) wykonuje swoją działalność gospodarczą lub zawodową w państwie, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu; lub (2) w jakikolwiek sposób kieruje taką działalność do tego państwa lub do kilku państw z tym państwem włącznie; a umowa wchodzi w zakres tej działalności.

Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2)wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl
Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy
sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

Nasze dane kontaktowe

Usługa jest oferowana przez Code40 sp. z o.o. z siedzibą pod adresem Wólczańska 125, 90-521 Łódź, Polska. Prosimy o kontakt z nami w przypadku pytań lub komentarzy dotyczących niniejszej Polityki, Państwa Danych osobowych, naszych praktyk w zakresie wykorzystywania i ujawniania danych oraz wyboru sposobu wyrażenia zgody, pod tym adresem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem serwis@code40.pl i info@keep4u.app